Annuleringsvoorwaarden

Consumenten, d.w.z. elke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten de handel, het bedrijf, het ambacht of het beroep van die persoon liggen, hebben het recht om elk contract te annuleren onder de volgende voorwaarden:

A. Instructies voor annuleren

Recht om te annuleren

U heeft het recht om de order binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangegeven derde partij anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (T1TAN GmbH, Johann-Neusch-Passage 1, 79336 Herbolzheim, Deutschland, tel .: +49761887911500, e-mail: support@t1tan.eu) op de hoogte stellen van uw beslissing om de order te annuleren door een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het recht op annulering verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering 

Als u de order annuleert, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan ​​als u kiest voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om de order te annuleren. We kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. U zult in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen terug te sturen aan T1TAN, Bolsstraat 12, 7691 DM, Bergentheim zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van de order meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen is 

Uitsluiting en / of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens exclusieve woonplaats en afleveradres zich buiten de Europese Unie bevinden.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Retourneer de goederen, indien mogelijk, in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen mogelijke transportschade.
2) Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene informatie  geen voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van uw recht om te annuleren.

B. Annuleringsformulier

Om uw order te annuleren moet u onderstaande invullen:

T1TAN GmbH
Bolsstraat 12
7691 DM Bergentheim
The Netherlands
E-Mail: karel.pullen@t1tan.eu

Ik / wij (*) verklaar hierbij dat ik / wij (*) mijn / onze (*) koopovereenkomst van de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*), opzeggen,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / Ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam klant

________________________________________________________
Adres klant

________________________________________________________
Handtekening klant

_________________________
Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is